Generalforsamlinger


Indkaldelse til Generalforsamling den 28. februar 2024 i Kulturhus Leopold i Karise kl. 19.00. Spisning kl. 18.00.

Hermed inviteres du til generalforsamling i Venstre Faxe den 28. feb. 2024 i Kulturhuset Leopold, Bredgade 22, 4653 Karise.

Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 - som kræver tilmelding HER - tilmelding senest tirsdag den 20. feb. Maden er gratis - drikkevarer betaler du selv.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Vi regner også med indlæg af Venstres politiske ordfører Torsten Schack Pedersen efterfulgt af borgmester Ole Vive.

Dagsorden ifølge vedtægterne er sendt ud til medlemmerne 13.02.24 - og kan også ses herunder. Udsendelsen til medlemmerne var også vedhæftet revideret regnskab og budget.

Dagsordenen:

1.     Valg af stemmetællere

2.     Valg af dirigent

3.     Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4.     Behandling af regnskab

5.     Behandling af indkomne forslag

        Bestyrelsens forslag vedr. KV/RV25 (ud sendt til medlemmerne 13.02.24. med dagsorden)

6.     Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

7.     Valg af formand

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

        På valg til bestyrelsen:

        
         Bodil Sø, Jens Mortensen, Jan Husum, Jannik Larsen

        Alle modtager genvalg.

        Suppleanter:

       Gitte Vejby og Regitze Schubert (Regitze ønsker ikke genvalg)

9.    Valg af to revisorer og suppleant

10.   Eventuelt

Vi glæder os til at se dig til god aften sammen.

På vegne af bestyrelsen i Venstre Faxe.

Jørgen Egede Johannessen, formand
Tlf. 40118661, mail: jejo1947@outlook.dk


Referat fra Generalforsamling i venstre i Faxe

den 27. FEBRUAR 2023, KL. 19.30 I ULSE FORSAMLINGSHUS

Venstre Faxe afholdte ordinær generalforsamling, man. den 27. feb. 2023, kl. 19.30 i Ulse Forsamlingshus, Ulsevej 17, 4690 Haslev.

Generalforsamlingen startede med fællesspisning kl. 18.30 med efterfølgende besøg af Venstres Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, der havde et indlæg inden selve generalforsamlingen.

Dagsordenen:
1.    Valg af stemmetællere:
Claus Kronborg og Arne Jørgensen blev valgt til stemmetællere.

2.    Valg af dirigent:
Lars Juel Clement blev valgt som dirigent – som herefter berigtigede formalia omkring generalforsamlingen og konstaterede denne for funktionsdygtig.

3.    Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold:
Formanden gav et overblik over året, der er gået. Formanden nævnte her, at der i bestyrelsen er blevet arbejdet med fokus på områder som, sociale arrangementer ifm. fastholdelse af medlemmer, løft af hjemmesiden, øget tilstedeværelse på de sociale medier og brug af teams møder – indsatsområder, som der i den kommende periode vil blive arbejdet videre med. Formanden orienterede om, at der har været medlemsnedgang og at der pt. er 123 medlemmer. Herefter talte formanden om den nye byrådsgruppe, der tiltrådte januar 2022, hvorefter formanden gav konstitueringsaftalen nogle ord med på vejen. Formanden kastede herefter lys på to temaer, infrastruktur og klima. Formanden gav udtryk for, at han var meget ærgerlig over, at omfartsvejen var blevet nedstemt i byrådet – hvilket ikke gavner udviklingen i Haslev. Desuden kommenterede formanden det stigende antal solceller, der bliver opsat forskellige steder i Faxe Kommune. Her appellerede formanden til, at byrådet løfter drøftelserne til et andet perspektiv. Formanden mener, at der er nået et mætningspunkt for opstilling af solceller på – i øvrigt produktionsbar jord. Herefter kom formanden ind på invasionen af Ukraine og de konsekvenser, det har medført.


Formanden gav herefter ordet til kredsformand, Jens Mortensen, der orienterede om folketingsvalget i november 2022. Kredsformanden gav et view over de aktiviteter mm, kredsens folketingskandidat havde deltaget i – samt en statistik over ophængte plakater, omdelte flyers, bannere mm. Kredsformanden sluttede af med at sige, at det var den bedste folketingskandidat i mange år – der i øvrigt blev 1. suppleant til folketingsgruppen.

Herefter genoptog formanden beretningen og kom omkring temaer som det landspolitiske, krigen i Ukraine, investeringer i forsvaret, lidt om den nye regering samt det kommende EU-valg.      

Spørgsmål til formanden: 

Per Stefansen spurgte om omfartsvejen. Spørgeren undrede sig over, at det tillades, at et byrådsmedlem stemte imod omfartsvejen. Formanden svarede, at konstitueringsaftalen tillod fritstilling af de enkelte byrådsmedlemmer ift. omfartsvejen. Borgmesteren kommenterede også på spørgsmålet – og konstaterede det samme.

Derefter var der et spørgsmål fra Claus Kronborg om fokus på fritidslivet bl.a. ved Haslevhallerne, som formanden for Folkeoplysnings-udvalget Torben Jensen svarede på.

Bodil Sø opfordrede ved spørgsmål til fornyelse på de sociale medier og nye fortællinger, hvilket formanden kvitterede for.

Slutteligt opfordrede formanden til, at man kontakter bestyrelsen med gode ideer og tiltag. Hvorefter formandsberetningen sluttede.

4.    Behandling af regnskab:

Bestyrelsens kasserer gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

5.    Behandling af indkomne forslag:

Indkomne forslag om ændringer i bestyrelsessammensætningen samt antal (6-8 medlemmer) blev godkendt.

6.    Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende               år:

Budget 2023 samt kontingentfastsættelse for 2024 på kr. 365,- blev gennemgået og herefter godkendt uden bemærkninger.

7.    Valg af formand:

Jørgen Egede Johannessen blev genvalgt som formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Martin Kruse, Martin Lasse Hansen Sieben, Kaj Munch og Jens Jørgen Stokholm blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Desuden foreslog bestyrelsen, at Jannik Larsen og Bodil Sø blev valgt ind i bestyrelsen. Uden modkandidater blev de begge valgt for et år.

Suppleanter blev 1. Gitte Vejby og 2. Regitze Schubert

9.    Valg af delegerede til landsmødet:

Bestyrelsen bemander valg af delegerede til landsmødet i november 2023.

10. Valg af to revisorer og suppleant:

Der blev foretaget genvalg af eksisterende revisorer/suppleant.

11. Eventuelt:

LOF meddelte, at de søger personer, der har lyst til at træde ind i deres bestyrelse.


Referent: Martin Lasse Hansen Sieben.

Efter generalforsamlingen gav borgmester Ole Vive og byråds- og regionsrådsmedlem Dorthe Adelsbeck en status fra hhv. kommune og region.

Med venlig hilsen

Jørgen Egede Johannessen
Formand, Venstre Faxe  8. FEBRUAR 2022, KL. 19.00 I ULSE FORSAMLINGSHUS

Velkomst: Jørgen Egede Johannessen bød velkommen til 35-40 deltagere.

1.    Valg af stemmetællere:

Arne Jørgensen og Niels Chr. Jørgensen blev valgt.

2.    Valg af dirigent.

Michael Rosendahl blev valgt.

3.    Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

Formanden aflagde beretning om det forløbne år bl.a. om KV/RV21

4.    Behandling af regnskab.

Regnskabets hovedtal blev gennemgået. Regnskabet viste en balance på kr. 18.829,10

5.    Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for året 2022.

Budgettet blev fremlagt

Medlemskontingent på kr. 365,- for året 2023 blev godkendt

6.    Valg af formand.

Skriftlig forslag på Jørgen Egede Johannessen, der hermed blev valgt.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Jan Husum - Peter Bargfeldt - Jens Mortensen blev genvalgt                          

Nyvalgt blev Alice Andersen for 2 år. 

Martin Lasse Hansen Sieben og Martin Kruse for 1 år

Til suppleanter.

Jan Svenningsen, Gitte Vejby og Regitze Schubert blev valgt

8.    Valg af to revisorer og suppleant.

Inga Pedersen og Arne Jørgensen blev valgt og som suppleant Niels Chr. Jørgensen.

9.    Valg af formand til kredsbestyrelsen.

Jens Mortensen er valgt til efter næste FT-valg. 

10.Valg til kredsbestyrelsen.

Kaj Munck - Jan Svenningsen og Jens Jørgen Stockholm blev valgt.

11.Valg til regionsbestyrelse.

Valg til regionsbestyrelsen overlades til bestyrelsen

12.Valg af delegerede til landsmødet.

Valg af delegerede overlades til bestyrelsen.

13.Evt.

Formanden afsluttede med at takke de 3 der stoppede i bestyrelsen: Regitze Schubert - Gitte Vejby og Casper Christensen for deres store arrangement i bestyrelsen. Der var også en tak til dirigenten.

Venstre Faxe, den 8. februar 2022. 

Som Dirigent:                                               Referent:

Michael Rosendahl


23. februar 2021. kl. 19:00

Referat fra Generalforsamling

19. august 2020

Referat fra EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING